06.04.02 - John Gilmore and Eddie Diego
Photo taken by Eamonn Aiken
Back Next